Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

در مرکز دانلود می توانید بروشور هایی که به صورت جداگانه بابت هر رشته از صنایع تهیه شده را دانلود نمایید.


 

 

 

 

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

بسته بندی

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

منسوج نبافته

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

پوشش دهی

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

نجاری

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

صنایع خودرو

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

Print Finishing

 

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

بسته بندی شفاف

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

نوار لبه چسب دار

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

Laminating نجاری

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

آلومینیوم و PVC

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

صنایع تبدیلی کاغذ

Comgoogleandroidappspdfviewer 512x512

صنایع پروفیل